Algemene Voorwaarden Stichting Laagfrequent Geluid
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Stichting: Stichting Laagfrequent Geluid 

2. Donaties: Aan de Stichting vrijwillig ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of 
diensten zonder tegenprestatie, die de stichting hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen. 

3. Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Stichting Laagfrequent Geluid vrijwillig van 
geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de stichting hierdoor in staat stelt zijn 
doelstellingen te behalen. 

4. Doelstellingen: Door de Stichting vastgestelde doel of streven dat met beoogt te behalen zoals 
vastgelegd in de statuten. 


Artikel 2: Algemeen
1. Stichting Laagfrequent Geluid is op 7 februari 2013 opgericht met de volgende doelstellingen: – de maatschappij te informeren over het bestaan, de oorzaak en de gevolgen van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen;
- de emissie van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen in de maatschappij terug te dringen; 
- de erkenning, herkenning en bescherming van gedupeerden van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen te bevorderen;
- onderzoek en kennisdeling betreffende laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen te stimuleren; 
- en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

2. De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel: 57179093 

3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van: 
- verkregen donaties van natuurlijke personen en/of bedrijven;
- het in gesprek gaan met alle partijen in de markt om de doelstellingen van de Stichting onder de aandacht te brengen;
- het informeren van LFg gehinderden en bedrijven/organisaties, onder andere via een website, over de onderwerpen waar de Stichting zich hard voor maakt. 

4. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: – Subsidies, donaties, fondsen en andere bijdragen;
- Schenkingen, erfstellingen en legaten;
- Alle andere verkrijgingen en baten. 
De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 


Artikel 3: Donaties
1. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de Stichting. 

2. Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden 
verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden 

3. Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.laagfrequentgeluid.nl plaatsvinden. 

4. Voor het verwerken van de donaties maakt de Stichting gebruik van Mollie (Ideal) die de donaties via 
de website voor de Stichting faciliteert. Meer informatie vind je op www.mollie.nl
5. Indien de verkregen donaties ontoereikend zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting is de Stichting gehouden om de verkregen giften, verminderd met de door de Stichting gemaakte onkosten, aan de donateurs terug te storten. 

6. De Stichting zal voor in voorgaand artikel 2.5 genoemde teruggave zich, naar alle redelijkheid, inzetten om alle donateurs pro rata het gedoneerde bedrag terug te geven. 

7. Mocht na opheffing van de Stichting, betaling van alle onkosten en teruggave aan alle donateurs nog een geldelijk bedrag overblijven dan zal die aan een door de Stichting te bepalen goed doel ter beschikking worden gesteld. 

8. Indien bij opheffing van de Stichting en na betaling van alle onkosten het saldo zo laag blijkt dat dit een teruggave aan de donateurs in alle redelijkheid de inspanningen niet rechtvaardigt zal het saldo aan een door de Stichting te bepalen goed doel ter beschikking worden gesteld. 


Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. De Stichting, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid. 

2. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid van de Stichting zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stichting en donateur, welke kunnen worden geraadpleegd
 op https://www.laagfrequentgeluid.nl/disclaimer

Artikel 5: Persoonsgegevens
1. De door de Donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand. 

2. De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de donateur zelf en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van deze informatie. 

3. Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Stichting of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Stichting dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. 

4. De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken. 

5. Voor aanvullende voorwaarden met betrekking tot het privacy beleid van de Stichting verwijzen wij 
naar https://www.laagfrequentgeluid.nl/privacy-beleid

Artikel 6: Geschillenregeling
1. Op alle geschillen tussen Stichting en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt. 

2. Een geschil wordt bij uitsluitend beslecht door de rechtbank (c.q. rechtbank sector kanton) van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij. 


Saaksum, 30 november 2021
Stichting Laagfrequent Geluid