mail info@laagfrequentgeluid.nl
INFORMATIE ONTWIKKELINGEN VERHALEN THEORIE LINKS
     facebook
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Laagfrequent geluid ! Deze website is gericht op het informeren van burgers, bedrijven, overheden en instellingen over de problematiek van zware bromtonen, oftewel laagfrequent-, infrasoon geluid en trillingen (LFg), en het ondersteunen van burgers in hun zoektocht naar oorzaak en oplossing.

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie en steunt hoofdzakelijk op slachtoffers van LFg die iets aan de problematiek willen doen. Tevens bieden wij slachtoffers van LFg de mogelijkheid met elkaar in contact te komen via mail en / of via Facebook en attenderen wij hen via dezelfde media op nieuwe ontwikkelingen.

Afscheid van Dirk van der Plas als voorzitter en Joost Erik als webmaster / designer van Stichting LaagFrequent geluid

Per december (2020) is Dirk van der Plas gestopt met zijn functie als voorzitter van de Stichting Laag Frequent geluid en zijn activiteiten op LFg-gebied in het algemeen. Na 10 jaar is het welletjes geweest, geeft hij aan, en bovendien hebben de steeds toenemende effecten van LFg op zijn gezondheid, plus de jarenlange inzet zo z’n tol geëist.

In de afgelopen 10 jaar heeft Dirk van der Plas hard gewerkt om op een constructieve wijze de erkenning, aandacht en aanpak van de LFg-problematiek te verwezenlijken. Daarbij heeft hij altijd getracht een genuanceerd beeld neer te zetten dat zo veel mogelijk recht doet aan alle LFg-waarnemers en alle aspecten van de materie. Met zijn vertrek verliest de Stichting dan ook een belangrijk persoon met veel visie, inhoudelijke kennis en ervaring.

Samen met Dirk van der Plas is ook de webmaster, Joost Erik, gestopt met zijn activiteiten voor de Stichting. Beiden zijn in 2009 samen begonnen met het werk voor de Stichting en Joost Erik heeft er 10 jaar lang voor gezorgd dat de website altijd functioneerde, steeds werd bijgewerkt, veilig en toegankelijk was en op een eenduidige manier vormgegeven werd. Momenteel wordt er door een nieuwe groep mensen gewerkt aan een nieuwe website, welke binnenkort online zal gaan.

In een uitgebreid afscheidswoord blikt Dirk van der Plas terug op 10 jaar activiteiten en ontwikkelingen rondom LFg en de Stichting LaagFrequent geluid. Klik hier voor het betreffende pdf-document.

Laagfrequent geluid, een samenvatting


Een samenvatting van de LFg-problematiek kunt u hier downloaden. Dit document zal op grond van nieuwe inzichten en ontwikkelingen door de jaren heen evolueren.

Low Frequency Noise (LFN): A Summary

A summary of the LFN issue is now also available in English. Click here for the pdf document

 

nieuw Jaarrapportage 2019 Stichting Laagfrequent geluid is uit
jaarrapportage 2019
Net als de twee afgelopen jaren, bevat de jaarrapportage 2019 een samenvatting van de LFg-problematiek, statistieken en grafieken van diverse LFg-aspecten en alle LFg-meldingen die in 2019 bij ons zijn geregistreerd...lees meer...
     download spread versiedownload scroll versie

Promotie spot 2019 Stichting Laagfrequent geluid

Door Ron Broekhart, ten behoeve van aandacht voor de problematiek van laagfrequent geluid.

 


Om meer inzicht in het fenomeen laagfrequentgeluid te krijgen raden wij aan de documentaire De Brom te bekijken.


Helpt u de stichting?
Dan kunnen wij LFg onder de aandacht blijven brengen !

of stort een donatie op IBAN: NL62 TRIO 0781 4011 43

Achtergrond

Laagfrequent ( < 125 Hz) en infrasoon ( < 25 Hz) geluid is een sterk toenemend, maar nog steeds onderschat fenomeen in de westerse, geïndustrialiseerde wereld. Door de groei van de economie, de toename van steeds zwaardere installaties en de verhoging van druk in leidingen, komen op steeds meer plekken zware, lage bromtonen en trillingen voor.

De eerste serieuze aandacht in Nederland vond plaats in de jaren ‘90 van de vorige eeuw in de regio Rijnmond. Daarna is de problematiek min of meer in de vergetelheid geraakt, is er weinig onderzoek meer gedaan en zijn er weinig nieuwe feiten meer naar boven gekomen.

In de loop der jaren is er wel een sterke toename geconstateerd aan klachten met betrekking tot laagfrequent geluid. Eerst vooral uit de zuidelijke Randstad, later uit Zuid-Limburg, vervolgens uit de noordelijke provincies en tegenwoordig vanuit het hele land. Ook metingen in het land tonen aan dat het LFg steeds sterker, meer continu en wijdverbreid wordt. Geen wonder, want de uitbreiding van LFg-producerende industrie gaat door, zonder een effectieve bescherming voor burgers en omwonenden aan de hand van adequate normering, handhaving en monitoring van dit milieu aspect.

Om enigszins het hoofd te kunnen bieden aan de grote krachten die hier aan het werk zijn, is de Stichting Laagfrequent Geluid opgericht. Want hoewel we in een democratisch land leven en elke burger rechten heeft, is het in de praktijk maar moeilijk de juiste weg en het juiste gehoor te vinden. En als eenling is men vaak kansloos tegenover grote multinationals en wordt men door de overheid en gezondheidsdiensten niet altijd serieus genomen. Het is dus belangrijk krachten te bundelen.

Over het hele land zitten ondertussen duizenden individuen, die door het gebrek aan ondersteuning en expertise regelmatig de wanhoop nabij zijn. LFg verdient echter alle aandacht, want het heeft voor de getroffenen een verwoestende impact op hun leven. Laat hen dus niet in de kou staan, neem hen serieus en geef hen een normaal leven terug, want LFg ís een oplosbaar probleem !

Doel

 

1. De stichting stelt zich ten doel:
- de maatschappij te informeren over het bestaan, oorzaak en gevolgen van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen;
- de emissie van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen in de maatschappij terug te dringen;
- erkenning, herkenning en bescherming van gedupeerden van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen te bevorderen;
- onderzoek en kennis(deling) betreffende laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen te stimuleren.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- in te zetten op het invoeren van wet- en regelgeving op gebied van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen;
- laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen als erkend milieu- en gezondheidsthema te laten opnemen in het beleid van overheden en andere disciplines;
- gedupeerden en professionals te activeren en informeren d.m.v. een portal functie;
- contact te onderhouden met experts, overheden, gezondheidsdiensten;
- informatie, kennis, onderzoeken en onderzoeksresultaten te verzamelen en te delen;
- samenwerkingsverbanden na te streven met andere gerelateerde belangenorganisaties;
- lotgenotencontact te bevorderen door slachtoffers via mail en facebook met elkaar te verbinden.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.


Wat te doen bij LFg-overlast; een stappenplan:

 

1. Doe eerst onderzoek in- en om het eigen huis.

Schakel de elektriciteit uit, luister door het hele huis, daarna ook om het huis, vooral in de late avonduren, dit om te achterhalen of de bron in- of uitpandig is. Hoort u het in andere delen van uw woonplaats ook, dan kunnen industriële activiteiten verderop de oorzaak zijn.

2. Melden is absoluut noodzakelijk.

Geen meldingen = geen probleem. Dat u de enige bent die het hoort of voelt, ontslaat verantwoordelijken niet van hun plicht onderzoek te doen en eventueel maatregelen te treffen.

a. Stichting Laagfrequent geluid:
Maak altijd melding via ons formulier. Wij verzamelen LFg-klachten (anoniem) om die jaarlijks aan de rijksoverheid te kunnen presenteren. Belangrijk, want 'Den Haag'moet tot wetgeving en beleid overgaan en als mensen zich niet melden, gebeurt dat niet.

b. De Verhuurder:
Heeft u een huurhuis en vermoedt u dat de bron bij de buren / in het gebouw ligt, en komt u er met betreffende veroorzakers niet uit, dan is het zaak de verhuurder aan te spreken.

c. Bouw- en woningtoezicht:
Komt u er met de verhuurder niet uit of is het een koopwoning, dan kunt u Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente inschakelen. Telefonisch via het algemene nummer van de gemeente of via de gemeentewebsite.

d. Milieudienst van de gemeente en provincie:
Als u het ook buiten uw huis waarneemt, adviseren wij u de klacht te melden bij de milieudienst van uw gemeente. Via het algemene nummer van uw gemeente kunt u meestal doorverbonden worden. Dien daarna ook een schriftelijke klacht in, zodat uw melding officieel geregistreerd wordt. De gemeente moet dan een onderzoek instellen. Niet door zelf te komen luisteren, maar door grondig te komen meten.

Indien de gemeente niet de expertise heeft, dient zij de Provinciale Omgevingsdienst in te schakelen. Doet zij dat niet, dan kunt u zelf melding maken bij de milieudienst van uw provincie. Voor adressen, zie: https://www.omgevingsdienst.nl/OverODNL/Omgevingsdiensten+ODNL/default.aspx

e. GGD:
Ook raden wij aan uw klacht te melden bij de GGD van uw regio (https://www.ggd.nl/).
Vraag om een schriftelijke bevestiging van uw klacht en vraag of de milieu-arts van de GGD u terug belt. Laat u niet afschepen met het aanbod van 'gedragstherapie' als oplossing. Weliswaar kan dat helpen de overlast enigszins te leren hanteren, maar neemt de oorzaak en het probleem dat LFg veroorzaakt niet weg.
U kunt de GGD attenderen op de recente richtlijn die in samenwerking met het RIVM is opgesteld.

f. RIVM:
Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek in opdracht van het Ministerie. In een recent onderzoek heeft het RIVM aangetoond dat 8% van de bevolking (1,3 miljoen mensen in Nederland) hinder ondervindt van LFg, waarvan 2% in ernstige mate (340.000 mensen in Nederland). Het RIVM neemt geen klachten in ontvangst / behandeling, daarvoor verwijst men naar de GGD, met wie men nauw contact onderhoudt.

g. Ministerie:
Tot nu toe voert de Rijksoverheid geen beleid op gebied van LFg. Ook is er geen wetgeving. Een melding maken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kan hen attenderen op het bestaan van de problematiek en de noodzaak tot aandacht, erkenning, beleid en onderzoek.

Via https://www.ilent.nl/melden kunt u het meldformulier invullen (kies daar voor de categorie 'overig', de categorie 'geluid' bestaat nog niet).

3. Naast eigen onderzoek en melding maken, kunnen onderstaande punten voor u van belang zijn.

a. Huisarts:
Huisartsen zijn helaas vaak nog niet op de hoogte van het bestaan en de effecten van LFg. Bespreek uw klachten daarom met uw huisarts en maak in het gesprek duidelijk dat het niét om tinnitus gaat. Tinnitus komt namelijk van binnenin het hoofd, LFg komt wel degelijk van buiten. U kunt uw arts op onze website attenderen of hem/haar ter informatie de huisartsen- / specialistenbrief overhandigen (zie bijlage onderaan).

b. Lotgenotencontact:
Lotgenotencontact kan erg waardevol zijn ter ondersteuning, kennisdeling en in het contact naar instanties. U kunt op onze Facebook pagina berichten van onze Stichting en andere gehinderden lezen .

U kunt zich ook aanmelden voor de externe, besloten Facebook groep en meepraten over de LFg-problematiek, uw ervaringen hiermee en mogelijke oorzaken en oplossingen .
Deze Facebookgroep is opgericht -en wordt mede beheerd- door Lies Jonkman, secretaris van de Stichting LFg van 2013 t/m 2017. Aanmelding kan alleen met een herkenbaar en persoonlijk FB-account.

Verder zijn er regionaal lotgenotengroepen actief, zie daarvoor de links-pagina van onze website. Tevens kunt u zich aanmelden bij het Forum: http://lfghinder.freefo.nl/index.php.
Het Forum wordt door derden beheerd, vragen over de werking van het forum en eventuele problemen met inloggen etc. kunnen daar gesteld worden.

Tenslotte kunt u overwegen een oproep te zetten in lokale krantjes of via de lokale omroep. Vaak zijn er meerdere mensen in de buurt die het LFg waarnemen en samen staat u sterker tegenover de verantwoordelijken zoals verhuurder, overheid of bedrijf. Maak voor zo'n oproep een apart e-mailadres als contactgegeven aan om privé en LFg contact te scheiden. Er zijn altijd mensen die niet relevante opmerkingen / mail versturen.

c. Politiek:
Er is in 'Den Haag' nog veel onbekendheid of onbegrip ten aanzien van LFg. Het bewust maken van politici op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau is van cruciaal belang om onderzoek naar de problematiek te bevorderen. Maak daarom melding bij uw politieke partij of gemeenteraad.

d. Pers:
Een artikel en interview bij Omroep Brabant bracht in het voorjaar 2018 een stroom aan nieuwe LFg-meldingen teweeg. Voor de meeste mensen was het een opluchtende blijk van herkenning te lezen / horen dat ze niet de enige waren die LFg waarnemen en dus niet gek zijn.
Publiciteit is dus belangrijk, niet alleen voor gehinderden, maar ook voor verantwoordelijke instanties. Heeft u contacten bij de pers of media, schakel hen dan vooral in !

e. Wet aanpak woonoverlast:
LFg-overlast door buren (warmtepomp, ventilator, vijverpomp, jacuzzi, cv-ketel etc) valt onder het privaatrecht, waar de overheid zich niet mee bemoeit. Gemeenten hebben echter ondertussen meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken.

De Wet aanpak woonoverlast is op 1 juli 2017 in werking getreden. Door de wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Het vergroot hiermee de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten, bij de aanpak van woonoverlast. De burgemeester kan echter pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken. Zie voor mee info: https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/wet-aanpak-woonoverlast

f. Jurisdictie:
Het AdvocatenCollectief in Tilburg wil zich (landelijk) inzetten voor LFg-slachtoffers en hen bijstaan in juridische LFg-kwesties. Zij kunnen echter alleen in actie komen als de bron bekend en bewezen is door metingen. Lees voor nadere uitleg het document "Juridisch" onder het kopje Bijlagen onderaan deze pagina (bijlage h). Voor meer informatie: info@advocatencollectieftilburg.nl / 013-4636395

g.Link-pagina website:
Op de link-pagina van onze website staan nog diverse andere interessante adressen die voor u van nut kunnen zijn, waaronder personen en bedrijven die LFg-metingen kunnen uitvoeren, en bijvoorbeeld de Stichting EHS (Elektro-hyper-sensitiviteit). Deze stichting kan van belang zijn omdat we op grond van meldingen zien dat steeds meer mensen hinder hebben van bromtonen die niet akoestisch te meten zijn of waarvan de meting niet overeen komt met de ervaren overlast. Mogelijk is er een samenhang met elektromagnetische velden, elektriciteit en/of draadloze technologie.

4. Probeer afleiding te zoeken, hoe lastig dit ook is.

Zolang De Brom er is, zal men er mee moeten (leren) omgaan, hoe vervelend en moeilijk ook. Probeer dus vooral uw gewone leven te leiden, probeer dagelijks naar buiten te gaan en de dagelijkse activiteiten vol te houden, blijf goed voor uzelf zorgen en vergeet niet dingen te ondernemen die u vreugde en energie geven !

5.Wij kunnen niet zonder uw ondersteuning!

a. Meewerken:
Wilt u meewerken in de Stichting ? Of kent u mensen (gehinderden of niet-gehinderden) die een steentje willen bijdragen? Laat het ons weten. Te denken valt aan financieel werk (fondswerving), ict-werk (implementeren van een lotgenotenkaart), administratief werk (post, mail, bibliotheek), pr-werk (flyers, website, pers). Daarnaast zijn bestuursfuncties van belang ten aanzien van contact en met overheden, instanties en deskundigen. Onderschrijving van onze visie op de problematiek en aanpak is daarbij essentieel, zie onze samenvatting van de problematiek in de bijlage hieronder.

b. Financieel:
Ook financieel kan de Stichting ondersteuning goed gebruiken. Alle activiteiten kosten geld en met de nodige inkomsten kunnen belangrijke projecten als het implementeren van een lotgenotenkaart of het drukken en verspreide van flyers ter hand worden genomen. Wilt u ons financieel ondersteunen ?
Donaties zijn welkom op IBAN: NL62 TRIO 0781 4011 43. Alvast hartelijk dank !

6. Bijlagen

Tenslotte vindt u als bijlagen nog volgende te downladen documenten:

a. Laagfrequent geluid, een samenvatting

b. Brief voor huisarts en specialist

c. Maskering en adviezen

d. Laagfrequent geluid meten met behulp van Spectrum Lab

e. Adressen voor LFg meting

f. LFg Nieuwsbrief oktober2018

g. Jaarrapportage 2017 Stichting LFg
    Jaarrapportage 2018 Stichting LFg
    Jaarrapportage 2019 Stichting LFg


h. Juridisch

Klik hier om bovenstaande tekst als pdf te downloaden.

 

Contact    
voorzitter   vacant
secretaris   Jolanda
vice-voorzitter   Marcus Erasmus
secretariaat  
website vacant
financiën en donaties Raymond Haring
IBAN: NL62 TRIO 0781 4011 43 KvK 57179093
ANBI documenten download hier  
Klik hier voor ons privacybeleid  
Klik hier voor ons gegevensverwerking protocol  

overige LFg-contacten: zie links pagina

 

Let op! Meldingen van LFg alleen via het meldingsformulier !
Meldingen via email kunnen niet verwerkt worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joost-erik@home.nl